Projekte në zhvillim

Projekte në zhvillim

Në këtë rubrikë do të publikohen projektet e ndryshme që zbatohen në sistemin e arsimit parauniversitar në nivel ndërkombëtar, në nivel kombëtar, në nivel lokal apo në nivel shkolle si p.sh.:

  • eTwinning
  • Projekti TEAVET, Erasmus+
  • Bëjmë detyrat e shtëpisë
  • Klasat sportive
  •  

Për secilin nga këto projekte do të ketë informacione të përgjithshme, udhëzues ose manual përkatës dhe materiale të tjera orientuese. Gjithashtu, do të publikohen aktivitete të kryera në kuadër të projekteve në nivel ndërkombëtar, kombëtar, vendor dhe në nivel shkolle.