Menu

Kreu

Misioni dhe veprimtaria e DART orientohet dhe organizohet në zbatim të legjislacionit në fuqi. DART-i ka për mision zbatimin e politikave në fushën e arsimit parauniversitar dhe realizimin e qëllimeve që rrjedhin prej tyre duke mundësuar sigurimin e një sistemi arsimor cilësor, që mundëson zhvillimin e plotë dhe të gjithanshëm të individit, shanse të barabarta si dhe formimin e çdo individi në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes, për të gjithë nxënësit e institucioneve arsimore të rajonit të Korçës.
DART-i mbështet përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor të institucioneve arsimore në rajonin e Korçës.
Veprimtaria e DART-it bazohet në llogaridhënie kundrejt përfituesve të shërbimit arsimor.
Web : dartiraneqytet.edu.al
Email : dartiraneqyetet.arsimi.gov.al