Projekti kurrikular i sugjeruar nga mësues në lëndën gjuha shqipe

Tema e  projektit:  Libër kujtimesh për shkollën 9- vjeçare (projekt i shtrirë gjatë gjithë vitit) Rezultatet e të nxënit: Në përfundim të projektit nxënësi analizon rëndësinë që ka një libër kujtimesh në përfundim të shkollës 9- vjeçare; përcakton se çfarë rubrikash mund të përfshihen në një libër kujtimesh; argumenton kontributin që mund të japë në […]

Projekti kurrikular i sugjeruar nga mësues në lëndën e matematikës

Tema e projektit “Përpunimi dhe interpretimi i të dhënave lidhur me menaxhimin e kohës së lirë” Rezultatet e të nxënit – Në përfundim të projektit nxënësi: demostron njohuritë e marra për grumbullimin e të dhënave; përgatit pyetësorë dhe intervista; lexon dhe kupton të dhënat statistikore për të marrë vendime në jetën e përditshme; interpreton të […]