Projekti kurrikular i sugjeruar nga mësues në lëndën e matematikës

Tema e projektit “Përpunimi dhe interpretimi i të dhënave lidhur me menaxhimin e kohës së lirë”

Rezultatet e të nxënit – Në përfundim të projektit nxënësi:

 • demostron njohuritë e marra për grumbullimin e të dhënave;
 • përgatit pyetësorë dhe intervista;
 • lexon dhe kupton të dhënat statistikore për të marrë vendime në jetën e përditshme;
 • interpreton të dhënat dhe konsolidon konceptin e modës, mesatares aritmetike, mesores, korelacionit.
 • kryen vrojtime, ndërton dhe interpreton tabelave dhe diagrame të të dhënave të grumbulluara;
 • përdor terminologjinë matematikore për të analizuar, komunikuar dhe zbuluar informacion matematikor në situatata të ndryshme nga jeta e përditshme;
 • bën lidhje ndërmjet koncepteve e procedurave matematikore;
 • prezanton para të tjerëve projektin për temën e dhënë, duke gërshetuar format e komunikimit verbal dhe elektronik, si dhe veprimin praktik;
 • bashkëpunon me shokët për realizimin e projektit dhe kontribuon pozivisht në progresin e grupit.

Konceptet kryesore që do të përdoren gjatë zhvillimit të projektit:

 • pytja kërkimore, qëllimi i studimit;
 • pyetësori, intervista, popullata, kampionimi;
 • grumbullimi i të dhënave;
 • përpunimi i të dhënave;
 • tabelat, diagramat, skatergrafi;
 • moda, mesorja, mesatarja artimetike, korelacioni.
 • paraqitja grafike e të dhënave;
 • interpretimi i të dhënave, prezantimi i tyre.

 

Post Author: shkolla.ime